16 grudnia 2017


Przeglądam na bieżąco strony internetowe dedykowane systemom CAD. Na jednym z blogów znalazłem opis problemu z takim komentarzem: „I to jest właśnie piękno CATII – już dawno przestałem myśleć, że się czegoś nie da zrobić – po prostu prawdopodobnie nie znam na to jeszcze odpowiedniej metody.”

Andrzej Wełyczko

Problem polegał na znalezieniu takiego punktu zadanej krzywej, w którym promień krzywizny jest najmniejszy. Zadanie wydaje się trywialne, ale... w systemie CATIA V5 nie ma polecenia, które wyznacza taki punkt. Za pomocą odpowiedniej formuły obliczeniowej można zdefiniować wartość minimalnego promienia krzywizny wskazanej krzywej (Rys. 1) – tu parametr MinCurvRadius = minimumCurvatureRadius(‘Geometrical Set.1\MyCurve‘) dla krzywej MyCurve. Za pomocą polecenia Porcupine Curvature Analysis można otrzymać rozkład krzywizny lub promienia krzywizny tej krzywej w każdym jej punkcie, ale nie można zdefiniować punktu z minimalnym promieniem krzywizny.

definicja punktu krzywej
Rys. 1

Można oczywiście pokornie przyjąć do wiadomości taki „brak” i zapomnieć o problemie lub zastanowić się nad opracowaniem metody, która rozwiąże problem. Pierwszym i trochę prymitywnym rozwiązaniem może być metoda iteracyjna, w której położenie poszukiwanego punktu jest ustalone „ręcznie”. Dla dowolnego punktu XPoint krzywej MyCurve za pomocą odpowiedniej formuły obliczeniowej można określić promień krzywizny w tym punkcie (Rys. 2): XPointRadius = 1mm/curvature(‘Geometrical Set.1\MyCurve‘, ‘Geometrical Set.1\XPoint‘).
Zadanie polega na znalezieniu takiej wartości współrzędnej Ratio punktu XPoint, dla której wartości parametrów xPointRadius i MinCurvRadius są równe. Po wykonaniu polecenia Porcupine Curvature Analysis wiemy przecież w jakiej części analizowanej krzywej znajduje się poszukiwany punkt (tu wstępnie ustalono Ratio = 0,22), a potem z małym krokiem (na przykład Step = 0,0001) ustalić taką wartość parametru Ratio, dla której parametry MinCurvRadius i xPointRadius mają równe wartości (Rys. 3). Nic trudnego, ale czy nie można byłoby „zmusić” CATII do tego, aby taki punkt był wyznaczony automatycznie?


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (111) grudzień 2016